ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะเศรษฐกิจ
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน
  ผลิตผลทางการเกษตร
  สถานที่สำคัญ
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักงานปลัด
  ส่วนการคลัง
  ส่วนโยธา
  ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  ผลงาน อบต.
  รายรับรายจ่าย
  สำนักงานปลัด
  ส่วนการคลัง
  ส่วนโยธา
  ส่วนการศึกษา ศานาและวัฒนธรรม
  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 
 
 
 
 
 
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
 
 


 
      
 
 
   
   
 
 
 
 
 

     
     
 
 
      องค์การบริหารส่วนตำบลไพรพัฒนา ตั้งอยู่ที่ เลขที่  130 หมู่ที่  3 ตำบลไพรพัฒนา    อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ  ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล   เมื่อวันที่  23 กุมภาพันธ์   2540 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากอำเภอภูสิงห์  เป็นระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด 156 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  97,500  ไร่ มีหมู่บ้าน  10  หมู่บ้าน 
 
 เนื้อที่
      ตำบลไพรพัฒนา   มีเนื้อที่ทั้งหมด  156   ตารางกิโลเมตร  หรือ 97,500  ไร่ โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้
 
ทิศเหนือ ตำบลห้วยตามอญ   อำเภอภูสิงห์   จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศใต้ จรด  แนวเทือกเขาพนมดงรัก  เป็นเขตกั้นระหว่างประเทศ
ไทยกับประเทศกัมพูชา ประชาธิปไตย 
 ทิศตะวันออก จรด  ตำบลดงรัก  อำเภอภูสิงห์   จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศตะวันตก จรด  ตำบลจรัส   อำเภอบัวเชด   จังหวัดสุรินทร์

ลักษณะภูมิประเทศ

      สภาพพื้นที่  โดยทั่วไปเป็นลูกคลื่นสลับที่ดอน  โดยมีลักษณะลาดเทจากทิศใต้  ลงมาทิศตะวันออกแม่น้ำตำบลไพรพัฒนามีอ่างเก็บน้ำห้วยสาราญซึ่งมีความสำคัญในด้านการเกษตรและการอุปโภคบริโภคของประชาชนทั้งตำบลไพรพัฒนามีลำห้วยสำราญไหลผ่านสภาพพื้นดินเป็นดินร่วนปนทรายพืชเศรษฐกิจที่สำคัญคือข้าว,มันสำปะหลัง, ยางพารา, ปอ   เป็นต้น
 
 สภาพการปกครอง

การปกครองในพื้นที่ตำบลไพรพัฒนา  สามารถแยกได้ดังนี้

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนหลังคาเรือน

ชาย

หญิง

รวม

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

1

บ้านนาตำบล

77

208

194

402

นายสวึน สินสุข

2

บ้านโคกแดง

96

245

234

479

นาย สมหมาย โคตชัย

3

บ้านไพรพัฒนา

139

323

332

655

นายสุรัตน์  บุญเยี่ยม

4

บ้านแซร์ไปร

204

523

476

999

นายสมบัตร สุขงาม

5

บ้านวนาสวรรค์

152

406

379

785

นางสมจิตร  สอนศรี

6

บ้านโอปังโกว์

247

565

585

1,150

นายชาญ  ลาคำ

7

บ้านโคกชาติ

94

241

262

503

นางศรีสวาสดิ์  ศรีมูล

8

บ้านแซร์ไปรใต้

157

410

391

801

นายวีระสิทธิ์ นรสิงห์

9

บ้านทางสายลวด

45

119

89

208

นายนิด  องอาจ

10

บ้านไพรพัฒนาตะวันออก

119

292

270

562

อยู่ระหว่างเลือกตั้ง

รวมจำนวน  10  หมู่บ้าน   1,330   ครัวเรือน    (ข้อมูล   ณ   วันที่   30   มิถุนายน   2552)
 
 จำนวนประชากร
 -  เพศชาย จำนวน

3,332

คน
  -  เพศหญิง จำนวน 3,332 คน

โดยเฉลี่ยความหนาแน่น  44  คน / ตารางกิโลเมตร

 

 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

      -  ป่าชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านวนาสวรรค์    จำนวน    20   ไร่
      -  น้ำตกเขาพลาญเพชร   หมู่ที่   2   บ้านโคกแดง
      -  น้ำตกฮ่องปะอาว   หมู่ที่    8    บ้านแซร์ไปร์ใต้
      -  ถ้ำเจีย  หมู่ที่    9   บ้านทางสายลวด

 
 

  หน้าแรก | ผลงาน อบต. | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อบต.
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8